ไม่มีบัณฑิตทางเทคโนโลยี

 • แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

  สาขานี้เกี่ยวกับอะไร. - เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิต สื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อการโฆษณา ทั้งที่เกี่ยวข้องและ ...

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ...

  เร ยน ท ต องการม ความเช ยวชาญ เฉพาะทาง ได ม ความร เพ ยงพอท จะนำไป ประกอบอาช พ เม อสำเร จการศ กษา ... - กล มว ชาพ นฐานทางเทคโนโลย ...

 • เทคโนโลยีการศึกษา

   · เทคโนโลยีการศึกษา ( อังกฤษ : Educational Technology) หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ วิชาการต่างๆ มาจัดการเรียนการ ...

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ X E 7 6 บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม ...

  2) ทางไปรษณ ย (ประท บตราไปรษณ ย ต นทางภายในว นท 11 ม .ย. 2564) ส งมาท : โครงการบ ณฑ ตศ กษา ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร

 • น่าเรียน ! 10 หลักสูตรใหม่ จบออกมาแล้วฮอตแน่นอน …

   · สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรที่ เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ตั้งแต่การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ...

 • เปิดตัวฮับด้านนวัตกรรมที่ SCG …

   · ย อนไปราวๆ ห าถ งส บป ก อน หากเอ ยถ งฮ บท เป นข มพล งทางไอท และเทคโนโลย หลายคนอาจจะน กถ งซ ล คอนว ลเลย (Silicon Valley) ในสหร ฐอเมร กาข นมาเป นล สต ต นๆ เพราะท น ข นช ...

 • 6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เด มค อ "ว ทยาล ยเทคน คธนบ ร " ซ งเป นว ทยาล ยในส งก ดกรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โดยได ร บการสถาปนาข นเม อว นท 4 ก ...

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น : Faculty of Information Technology, Thai-Nichi Institute of Technology เป็นคณะหนึ่งซึ่งสามารถผลิตบุคคลากรที่ขาดแคลนให้กับธุรกิจและ ...

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร ...

  ช อปร ญญา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เทคโนโลย การอาหาร) ปร ชญา ความสำค ญของหล กส ตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เทคโนโลย การอาหาร) มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร ...

 • ดุษฎีบัณฑิต – สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ ...

  พื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ สหศาสตร์ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ ...

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ...

  หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศและการจ ดการ ได ทำการปร บปร งหล กส ตรเม อป พ.ศ.2555 และในป การศ กษา 2560 คณะกรรมการปร บปร งหล กส ตรจ งทำการปร ...

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ...

  การพ ฒนาหล กส ตรย ดสถานการณ การพ ฒนาทางเทคโนโลย สารสนเทศ เป นหล กในการพ ฒนา

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ ...

  จ ดองค กรทางเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 11.3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาน่าไปใช้ให้สอดคล้อง

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ...

  ต ดต อ สาขาว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมทางส ตว อาคารว ชาการ 2 ช น 3 111 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ถ.มหาว ทยาล ย ต.ส รนาร อ.เม อง จ.นครราชส มา 30000

 • Home

  บัญชีบัณฑิต มทร.ตรัง. March 30 ·. สำหรับคนที่สนใจต่อปริญญาโทนะคะ. Muttanachai Suttipun. March 30. ยังมีเวลาในการสมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตรบัญชี ...

 • Home

   · ในว กฤตย อมม โอกาส บ ณฑ ตหน าใสจากร วจ ฬาฯ ในว ยเพ ยง […] บ ณฑ ตจ ฬาฯ ว ย 25 ป งไอเด ย แปรร ปมะพร าวอ ดเม ด สร างม ลค า ส งขายตลาดต างประเทศ ผลตอบร บด เก นคาด

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ...

  StartupUniversity, cite,College of innovative Technology and Engineering,dpu,newbusiness,dna,Dhurakit Pundit University ประเทศม การปร บต วเพ อเข าส ย ค Thailand 4.0 ซ งม การนำนว ตกรรม เข ามาช วยในการทำงานท งอ ตสาหกรรมและเช งพาณ ชย อย ...

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ...

  คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เป นหน วยงานระด บคณะ ในส งก ด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เร มเป ดทำ ...

 • ''บัณฑิต เอื้ออาภรณ์'' มองทางรอดมหา''ลัยไทย

   · เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ ...

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ ...

  มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ โดยมุ่งเน้น การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การ ...

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

   · วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560. ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า อาชีพทางการเกษตรไม่ได้เป็นงานที่สนใจเฉพาะผู้อยู่ในวัยเกษียณหรือผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคน แต่ยังเป็นอาชีพที่คนหนุ่มสาวใน ...

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต …

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรเปิดสอนวิชารายวิชาและดำเนินงานวิจัยหลากหลายด้าน (รายละเอียด ...

 • ''บัณฑิตล้นตลาด'' ปริศนาสะเทือนการศึกษา ถกปัญหา ชี้ ...

   · วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561. เมื่อไม่นานมานี้ เว็บไซต์มติชน ออนไลน์ เผยแพร่รายงานเรื่อง "บัณฑิตตกงาน บทสะท้อนคุณภาพการศึกษาชาติ" กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อการพัฒนา ...

 • แนะนำ คำศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

   · เม อเด อนส งหาคม ท ผ านมา ได ม การเผยแพร คำศ พท คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ผ านเพจ ราชบ ณฑ ตยสภา โดยม การให อธ บายเพ มด วยว า จ ดประสงค หล ก ค อ ทาง ...

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ...

  ช อเต ม : ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย ช วภาพทางการเกษตร) : Master of Science (Agricultural Biotechnology)

 • แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

  แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต. แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์. ของคณะแพทยศาสตร์ ...

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - SCI-TU. เปลี่ยนภาษา: English. ปริญญาตรี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ. ภาษาไทย ภาคปกติ. ระยะเวลา: 4 ...

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

   · ซ งการฟ กไข และอน บาลล กไก งวงเองส งผลให สามารถม ล กไก ออกจำหน ายได ท กเด อน เพราะจะม แต ละร นโตท นจำหน าย โดยราคาล กไก งวงอาย 2-3 อาท ตย ราคาจำหน ายอย ท ...

 • รายวิชาที่เปิดสอนระดับดุษฏีบัณฑิต | สาขาวิชา ...

  รายวิชาที่เปิดสอนระดับดุษฏีบัณฑิต. ก. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Audit) ข. รายวิชาที่นับหน่วยกิต. คำอธิบายรายวิชา :บทนำเกี่ยวกับ ...

 • รายละเอียดของหลักสูตร

  ไม ม 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร หล กส ตรระด บปร ญญาตร ทางว ชาการ ไม น อยกว า 135 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา ...

  55124001 การค านวณทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม Industrial Technology Calculations 3(3-0-6) 55124002 กลศาสตร ว ศวกรรม Engineering Mechanics 3(3-0-6) 55124003 มาตรว ทยาทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  คณะ/สาขา ค าใช จ าย ภาคเร ยนท 1-2564 2-2564 3-2564 1-2565 2-2565 1-2566 2-2566 คณะการบ ญช ค าหน วยก ต (1,200) 25,200 25,200 10,800 25,200 25,200 25,200 25,200

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop