สวัสดีองค์กรเทคโนโลยีใหม่

 • เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กร | วิชาหลักการสื่อสาร ...

  บทที่ 6 เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรวิชาหลักการสื่อสารบูรณาการบรรยาย ...

 • เครื่องมือและเทคโนโลยีการซื้อขายระหว่างประเทศ | UPS ...

  ปร บการให บร การเน องจากไวร สโคโรนา … เพ มเต ม บร การ UPS สำหร บขาไปและกล บจากอ นเด ย … เพ มเต ม กฎระเบ ยบและข อกำหนดการนำเข าหร อส งออกเวชภ ณฑ และอ ปกรณ ...

 • มอง 10 เทคโนโลยีเด่นปีหน้า และแนวทางที่องค์กรต่างๆ ...

   · มอง 10 เทคโนโลยีเด่นปีหน้า และแนวทางที่องค์กรต่างๆต้องปรับตัว. ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นองค์กรต่างๆให้ความสนใจในเรื่องของ ...

 • สวัสดี เรามาจากอนาคต

  สว สด เรามาจากอนาคต โดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนก ลพ นธ ห วหน าศ นย ศ กษากฎหมายก บเทคโนโลย ศ กษาอด ต เคร ยดกบ ป จจ บน ว ตกกบ อนาคต 1.งานว จ ยท ได ท าไปแล ว พบอะไรบ าง

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  TPA news @ Member Club @ Member Club 5 May 2015 No. 221 สว สด By Jitrapat Boonchalieo ค ะท านสมาช ก ส.ส.ท. ผ ทรงเก ยรต ท กท านท ให การ สน บสน น และร วมช แนะความค ดเห นต อก จกรรม และ

 • สวัสดีปีใหม่ 2564 – SUTH

   · หน าแรก เก ยวก บเรา ประว ต โรงพยาบาล พ นธก จ – ว ส ยท ศน โรงพยาบาลมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 111 ถ.มหาว ทยาล ย ต.ส รนาร อ.เม อง จ.นครราชส มา โทร 0 4437 6555, แฟกส 0 4437 6999

 • เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ …

  เทคโนโลยี มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยว ข้องในการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อการ ...

 • เทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากร (HR) ทางออก!! การ ...

   · เทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource : HR) ที่ทันสมัยช่วยขจัดอคติ และสร้างความเท่าเทียม ทางออก!! ของการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่...

 • AIS Business จับมือ SC ASSET ยกระดับองค์กร จาก …

   · กำหนดทิศทาง เปลี่ยนแนวคิด ดึงพันธมิตรเข้าร่วม การมาของ ''เทคโนโลยี'' ในช่วงทศวรรษนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเร็ว ...

 • เทคโนโลยีสมัยใหม่

  เทคโนโลยีสมัยใหม่. อา., 31 ม.ค. 64. ปี 2563 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ...

 • สวัสดีงานแห่งอนาคต ถึงเวลาปลดแอกให้กับคนทำงาน | G …

   · 30 เม.ย. สวัสดีงานแห่งอนาคต ถึงเวลาปลดแอกให้กับคนทำงาน. 30 เม.ย. สวัสดีงานแห่งอนาคต ถึงเวลาปลดแอกให้กับคนทำงาน. เป็นเวลากว่า 30 …

 • วีเอ็มแวร์คาดการณ์ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่องค์กรต้อง ...

   · บทความโดย นายเอกภาว น ส ขอน นต ผ จ ดการว เอ มแวร ประจำประเทศไทย ต ดต อฝ ายขาย เฉล มพล (น อต) ท สาล Email : [email protected] Tel. : +66 (0) 2629-4488 ext. 1243

 • สวัสดีปีใหม่...

  สว สด ป ใหม 2564 ส ขข ส ขส นต ว นป ใหม เทอญ #HappyNewYear2021 ###ต ดตามข าวสารรอบร วราชมงคลส วรรณภ ม ### Channel :... ความช วยเหล อในการเข าถ ง

 • เทคโนโลยีสมัยใหม่

  เทคโนโลยีสมัยใหม่. อ., 1 มิ.ย. 64. สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน หากกล่าวถึงพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากขึ้น โดย ...

 • NEWS – สวัสดีเมืองไทย

  ต ดต อโฆษณาหร อข อม ลเพ มเต มโทร. 092-280-4844 ค ณว ทยา Facebook Page : สว สด เม องไทย Copyright © 2021 สวัสดีเมืองไทย .

 • ผู้บริหารคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้บริหาร ...

  น ม ตร วรก ล คณบด คณะเภส ชศาสตร พร อมด วยท มบร หารและบ คลากร มอบกระเช าของขว ญสว สด ป ใหม 2561 แด รองศาสตราจารย ดร.ช ศ กด ล มสก ล อธ การบด และผ ช วยศาสตราจาร ...

 • HRIT กับการพัฒนาองค์กรในยุค ดิจิตอลเทคโนโลยี | …

  HRIT กับการพัฒนาองค์กรในยุค ดิจิตอลเทคโนโลยี. สวัสดีครับ ฉบับนี้ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการอีกครั้งที่เชิญชวนให้เขียนบทความ ...

 • HR ยุคใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี …

  การเล อกนำเคร องม อท รองร บการทำงานมากข นโดยเฉพาะ Internet of Things น บเป นส วนสำค ญท จะช วยยกระด บ HR ให ก าวเข าส HR 4.0 อย างเต มต ว ท งในแง การส อสาร ว ธ การทำงาน และ ...

 • ไม่ทันโลก ไม่เก่งเทคโนโลยี ต้องสร้างองค์กรให้มี ...

  การทำตัวให้อยู่ในกระแส รู้ทันเทรนด์ เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีให้คล่องแคล่ว อาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ามี "แก๊งเสื้อยืด" หรือ ...

 • องค์กรที่มีความยืดหยุ่น

   · คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย พิชญ์พจี สายเชื้อ ในช่วงนี้หัวข้อสนทนาที่ hot มาก ๆ คือเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ...

 • ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

   · ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019. Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ "Enterprise ...

 • แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ"สื่อการสอนนี้เป็น ...

 • เทรนด์องค์กรสร้างสุข ปี 2018 | พิมพร ศิริวรรณ

   · สวัสดีปีใหม่ 2018 ทุกปี เราก็จะมาอัพเดทเทรนองค์กรและเทรนองค์กรสร้างสุข ซึ่งนิตยสาร Forbes ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ...

 • สวัสดีปี 2020 ที่อาจไม่เหมือนเดิม …

  มาดูกันว่าในปี 2020 ที่มาเยือนครั้งนี้ จะมีอะไรเปลี่ยนไปเพราะ ''ควอนตัมเทคโนโลยี'' บ้าง

 • NIA เผยผลสำรวจคนยุคใหม่ในองค์กรนิยมทำงานแบบ …

   · NIA ช การทำงานท บ านเตร ยมก าวส ภาวะปกต ใหม หร อ New Normal ของร ปแบบการทำงานของหลายองค กรท งในภาคร ฐและเอกชน เผยในช วงการระบาดของโรคโคว ด – 19 ได ทำการสำรวจ ...

 • เจนเนอราลี่ จับมือ ศรีสวัสดิ์ ปั้น "เจนสวัสดี" คอนเ ...

   · เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมกับ ศรีสวัสดิ์ ปั้นโครงการใหม่ "เจนสวัสดี" คอนเทนต์เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีเนื้อหาเข้าใจ ...

 • คณะเทคโนโลยี

  เม อว นท 6 มกราคม 2564 ดร.อภ รช ย วงษ ศร วรผล ผ อำนวยการอ ทยานว ทยาศาตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พร อมด วยบ คลากรจาก KKU Science Park ได เข ามอบกระเช าผล ตภ ณฑ นว ตกรรมอาหารท ...

 • กลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ | Prosoft HCM

  กลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่. หมายถึงการจัดโครงสร้างการบริหาร งานโดยมุ่งเน้นกระบวนการหรือเครือข่ายมากกว่าตาม ...

 • BANPU Transformation …

   · Live! ประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (14.15 น.)รายการ : Money Plus Special ประเด็น : BANPU Transformation จุด ...

 • 10 แนวโน้มธุรกิจและเทคโนโลยี IT …

   · 10 แนวโน้มธุรกิจและเทคโนโลยี IT สำหรับองค์กรถัดจากปี 2017 เป็นต้นไป โดย Gartner. ในงาน Gartner Symposium/ITxpo ทาง Gartner ได้ออกมาทำนายถึง 10 แนวโน้มทาง ...

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

   · ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บร …

 • คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 …

  คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop