เพื่อนของพวกเขาในภาษาสเปน

 • ดาวน์โหลดเสียงเพื่อโปรแกรมอ่าน Immersive …

  ป อนรห สสองต วอ กษรของภาษาและต งค าสถานะท ค ณต องการต ดต ง ต วอย างเช น ถ าค ณต องการเพ มแปลงข อความเป นเส ยงพ ดในภาษาอ งกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปแลนด ภาษา ...

 • เกมทายใจ: เราเหมาะเรียนภาษาที่เมืองใดในสเปน? | Dek …

  2. แต ถ าด ในแง ความแพร หลายของภาษา ภาษาสเปนเป นภาษาท ม ผ ใช เป นภาษาหล กอย างน อย 3 ล านคนใน 44 ประเทศค ะ ค ดเป นอ นด บ 4 ในขณะท ภาษาอ งกฤษม ผ ใช เป นภาษาหล ...

 • 7 นิสัยน่ารู้ของ "คนสเปน" | Dek-D

   · คนสเปนโดยส วนมากแล ว เป นชาต ท ค อนข างจะเข าก บคนอ นยากมากๆ พวกเขาไม ใช ชาต ท ม มน ษยส มพ นธ ด น ก (ต างก บคนไทย) ด งน นถ าใครอยากจะสน ทแบบเป ดใจก บคนสเปน ...

 • วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมาก ...

   · "ในว ยน เด ก ๆ ไม ได เร ยนภาษา แต พวกเขาซ มซ บ ''ร บ'' เอาภาษาเข าไป" คาร เมน แรม ...

 • เทคนิคการเรียนภาษาจากชายที่พูดได้ถึง 9 ภาษา

   · 10 เทคน คการเร ยนภาษาจากชายท พ ดได ถ ง 9 ภาษา ''แมทธ ว ย ลเดน'' เป นคนธรรมดาๆ ท ทำงานอย ในกร งเบอร ล นของเยอรมน เขาใช ภาษาโปรต เกสในการทำงานเป นหล ก ทำให ...

 • เรียนรู้การพูดภาษาสเปน

  ภาษาสเปนเป นภาษาท สวยงามและม ประว ต ศาสตร อ นยาวนาน ม ประชากรท วโลกกว า 500 ล านคนท พ ดภาษาสเปน ภาษาสเปนเป นภาษาท เร ยนต อยอดจากภาษาอ งกฤษได ไม ยาก ...

 • กวีและบทกวีภาษาสเปนภาษาสเปนเป็นภาษาของพวกเขา : …

   · ความรักและความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเรื่องโปรด ...

 • Polyglot Club หน้าหลัก

  ค้นหาเพื่อนภาษา. ค้นหาสมาชิกพร้อมที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาที่คุณชื่นชอบและในทางกลับ, สอนพวกเขาภาษาแม่ของคุณ ตัวอย่าง ...

 • สเปนชุดแชมป์โลก 2010 ตอนนี้พวกเขาอยู่ไหน? | …

  พวกเขาพลาดท าแพ สว ตเซอร แลนด ในน ดแรกของรอบแบ งกล มไป 0-1 ก อนจะชนะรวดในอ ...

 • 11 เทือกเขาที่งดงามที่สุดในสเปน

  หนึ่งในเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสเปน Sierra Nevada หรือ ''Snowy Mountain'' ตั้งอยู่ในจังหวัดทางใต้ของ Andalusia ในฤดูหนาวเซียร์ราเนวาดา ...

 • วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมาก ...

   · สำหร บเด กน กเร ยนท น ภาษาสเปน ค อภาษาท 3 หร อแม แต ภาษาท 4 พวกเขาม ภาษาแม ท ต ...

 • กล่าวทักทายตอนเช้าเป็นภาษาสเปน

  ในภาษาสเปนน น ประโยค "buenos días" แปลตรงต วว า "สว สด " แต ในประเทศท ใช ภาษาสเปนเป นภาษาแม น น ประโยคด งกล าวย งหมายถ ง "สว สด ตอนเช า" ได อ กด วย และในตอนบ ายและ ...

 • สู่โลกละตินป๊อป …

   · แต่เพลงภาษาสเปนของเอนรีเกที่ฝ่าฟันมามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้คงหนีไม่พ้น Bailando กับจังหวะสนุกสนานที่ผสมผสานทั้ง ...

 • ความแพร่หลายของภาษาสเปน

  ภาษาสเปนเป นภาษาซ งใช ก นอย างแพร หลายท วโลก โดยเป นภาษาราชการใน 21 ประเทศ องค การระหว างประเทศจำนวนหน ง และม ผ พ ดราว 329-500 ล านคน ค ดเป นอ นด บ 2 หร อ 3 ของ ...

 • "ผมเรียกพวกคุณว่าเพื่อน" | หอสังเกตการณ์ฉบับศึกษา

  15 ผ ถ ก เจ ม ม ความ หว ง จะ ได อย ก บ พระ เยซ ตลอด ไป พวก เขา จะ ได ปกครอง ร วม ก บ พระ เยซ ใน ร ฐบาล ของ พระเจ า พวก เขา จะ ได อย ก บ พระ เยซ จร ง ๆ ได เห น ท าน ได ค ย ...

 • ภาษาสเปน

  ในภาษาสเปนย งม ความแตกต างในเร องการใช สรรพนามบ ร ษท 2 พห พจน ในลาต นอเมร กาม สรรพนามด งกล าวเพ ยงร ปเด ยวท ใช ในช ว ตประจำว น ค อ ustedes ซ งใช ท งในเช งทางการและไม ทางการ (= ''พวกค ณหร อพวกเธอ ...

 • 5 เคล็ดลับในการออกเสียงภาษาสเปน R

  ในภาษาอ งกฤษ (เช นเด ยวก บเส ยง rrภาษาสเปนซ งไม เป นความจร ง) ยกเว นท จ ดเร มต นของคำท ย นอย คนเด ยว (ท rถ ก trilled) rเด ยวจะถ กสร างข น (มากหร อน อย) โดยการต ล นก บ ด ...

 • InfoStory

  อ างอ งจากตอนท พวกเราได ไปเท ยวก นท ประเทศสเปน เมน ท พวกเราช นชอบมากท ส ด ก คงจะไม พ น หน งในเมน ส ดคลาสส คท เป นส ญล กษณ ของสเปนอย าง ...

 • 90 ชื่อในยุคกลางและความหมายของพวกเขา / การบันเทิง ...

  ช อย คกลาง ม กมาจากตำราในพระค มภ ร และช อของน กบ ญเป นภาพสะท อนของความสำค ญของศาสนาในย คกลาง. ภาษาพ นถ นม การพ ดท วย โรปและช อท ม รากคล ายก นม กจะม การ ...

 • เพื่อนของฉันและเพื่อนของพวกเขา ในพจนานุกรม สเปน ...

  ตรวจสอบเพ อนของฉ นและเพ อนของพวกเขาแปลเป น สเปน. ด ต วอย างคำแปลคำว า เพ อนของฉ นและเพ อนของพวกเขา ในประโยค ฟ งการออกเส ยงและเร ยนร ไวยากรณ ...

 • ลบสองครั้งหรือไม่ พวกเขาใช้ได้ในภาษาสเปน | ภาษา | …

  ลบสองคร งหร อไม พวกเขาใช ได ในภาษาสเปน "ฉ นไม สามารถร บความพ งพอใจไม ได " "ฉ นไม ร จ กใครเลย" "ค ณย งไม เห นอะไรเลย"เน องจากพวกเขาม ฟ ล มเนกาท ฟสองคร ง ...

 • สามระดับเพื่อฝึกฝนภาษาของคุณ (พวกเขาเดือดลงไปที่ ...

  สามระด บเพ อฝ กฝนภาษาของค ณ (พวกเขาเด อดลงไปท ส งหน ง) ... ช นเร ยนหน งส อหล งหน งส อคำหล งคำ ค ณท มเทท งงานเวลาและเง นเพ อเร ยนภาษา แต ม นแสดงให เห นความค ...

 • ภาษาชั้นนำของโลก

  ไม ก ข อเท จจร ง ออกจาก 6000 ภาษาในโลกท 50% กำล งถ กค กคามด วยการส ญเส ย 96% ของพวกเขาจะพ ดข น 4% ของประชากรโลก 1 ภาษาหายไปท ก 2 ส ปดาห ท ผ านมา 90% จะไม แสดงบนอ นเท ...

 • เรียนภาษาสเปนด้วยตนเอง Spanish is Fun

  กร ยาท ง 3 กล มน นเป น infinitive verb (กร ยาร ปปกต ) ค อ กร ยาท ไม ม การผ น การเต ม เช น ในภาษาอ งกฤษ ค อ to walk, to run, to watch เป นต น ในภาษาสเปนคำกร ยาพวกน จะลงท ายด วย

 • ธุรกิจให้เช่าเพื่อนหรือญาติ ช่วยเติมเต็มความ ...

   · ยูอิจิ อิชิอิ "เป็นสมาชิก" ของ 25 ครอบครัว และมีเด็ก 35 คน ที่คิดว่าเขาเป็น ...

 • พวกเขา ในพจนานุกรม สเปน

  ตรวจสอบพวกเขาแปลเป น สเปน. ด ต วอย างคำแปลคำว า พวกเขา ในประโยค ฟ งการออกเส ยงและเร ยนร ไวยากรณ Glosbe ใช ค กก เพ อให แน ใจว าค ณจะได ร บประสบการณ ท ด ท ส ด

 • 10 เคล็ดลับในการเพิ่มคำศัพท์ภาษาสเปนของคุณ

  อ กหน งความค ดท เก าแก แต ด : พ นธม ตรการปฏ บ ต ทางอ เมล ฉ นค ดว าถ าค ณสามารถหาน กเร ยนท พ ดภาษาสเปนภาษาสเปนได ซ งภาษาอ งกฤษของค ณเท ยบเท าก บภาษาสเปนของค ณและม แรงจ งใจและความสามารถในการท ...

 • โปรตุเกส Vs สเปน: 11 ความแตกต่างของภาษาที่สำคัญ

  ''ขอบค ณ'' เป น gracias ในภาษาสเปน แต obrigado ในภาษาโปรต เกส | © Lisa Risager / Pixabay - และ nh Ñ ในต วอ กษรสเปนถ กแทนท ด วย nh ในโปรต เกส.

 • 11 ตัวอย่างการใช้คำสรรพนามหัวเรื่องในภาษาสเปน

  ustedes - คุณ (พหูพจน์เป็นทางการ) ellos, ellas - พวกเขา. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามเรื่องส่วนตัวเพื่อแยกความแตกต่างจาก สรรพนามที่แสดงให้เห็น ซึ่งเทียบเท่ากับคำเช่น "this" และ "those" นอกจากนี้ยัง ...

 • 15 คำและวลีภาษาสเปนที่สวยงามที่เราต้องการในภาษา ...

  อ กหน งคำน ยมในภาษาสเปนค อ ฉ น caes bien, หร อ "ค ณทำให ฉ นร ส กแย " อย างแท จร ง อย างไรก ตามคำแปลท ถ กต องมากข นก ค อ "ฉ นชอบค ณ" ในแบบท เป นม ตรไม ใช …

 • เรียนรู้การพูดภาษาสเปน

  ในภาษาอ งกฤษ คำนำหน านามช เฉพาะม เพ ยงคำว า "the" และม คำนำหน านามไม ช เฉพาะ 3 คำ ค อ "a", "an" หร อ "some" แต ในภาษาสเปนน นม อย างละ 4 คำ ซ งคำไหนท ผ พ ดจะเล อกใช ก ข นอย ก บคำนามท พวกเขาจะ

 • วิธีเรียนภาษาสเปนฟรีด้วยตัวเอง | Sprachcaffe

  ฟ งว ทย การฟ งว ทย ในสถาน ท เป นภาษาสเปนม นจะช วยให ค ณการฟ งภาษาสเปนแท ๆ Julia en la Onda: สถาน ว ทย ท เน นกระแสข าวและห วข อการอภ ปรายท น าสนใจ.

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop